ค้นหาสินค้าเบเยอร์ :
หน้าแรกเกี่ยวกับเราสมัครงาน รับข้อมูลข่าวสารจากเบเยอร์ติดต่อเรา   |   
  

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเบเยอร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัย แผนก SB-Technical Specialist

(Resume) Attach file
รูปภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ*
 
ข้อมูลส่วนตัว
 
คำนำหน้าชื่อ ไทย นาย นาง นางสาว อื่น ๆ
ชื่อ-นามสกุล*
ชื่อภาษาอังกฤษ*
วันเดือนปีเกิด / /
น้ำหนัก*
ส่วนสูง*
หมู่โลหิต
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
เลขที่บัตรประชาชน*
 
ข้อมูลสถานที่
 
ที่อยู่ปัจจุบัน*
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ*
E-MAIL*
บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน*
ความสัมพันธ์*
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ*
 
ข้อมูลครอบครัว
 
สถานะครอบครัว โสด สมรส จดทะเบียน สมรส ไม่จดทะเบียน หม้าย หย่าร้าง
 
ข้อมูลการศึกษา
ไม่จำเป็นต้องระบุทั้งหมด แต่ต้องระบุล่าสุด
 
ระดับ ชื่อสถานศึกษา ปีที่เข้าศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชาเอก เกรดเฉลี่ย
จาก ถึง
ม.ปลาย, ปวช.
ปวส.
มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ :
 
ข้อมูลประวัติการทำงาน
ไม่จำเป็นต้องระบุทั้งหมด แต่ต้องระบุอย่่างน้อย 3 บริษัท
 
จำนวน
วันเดือนปี สถานที่ทำงาน เงินเดือน รายละเอียด
จาก

ถึง
ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ
อัตราเริ่มต้น

อัตราสุดท้าย

ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

สาเหตุที่ออก

จาก

ถึง
ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ
อัตราเริ่มต้น

อัตราสุดท้าย

ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

สาเหตุที่ออก

จาก

ถึง
ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ
อัตราเริ่มต้น

อัตราสุดท้าย

ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

สาเหตุที่ออก

 
ข้อมูลความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีดไทย
พิมพ์ดีดอังกฤษ
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ความชำนาญทางภาษา
ความรู้ การพูด
Speaking
การอ่าน
Reading
การเขียน
Writing
การเข้าใจ
Comprehension
ดีมาก
Excel.
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excel.
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excel.
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excel.
ดี
Good
พอใช้
Fair
ภาษาอังกฤษ English
ภาษาอื่นๆ Other
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
 
arrowย้อนกลับ TOP OF PAGE